Answersheet for
CSIR NET June 2017

Career at MC Square Education


Upload your resume (Allowed files .doc, .docx)

Success StoriesABUJUNAID KHAN
CSIR NET JRF
ROSHNI TANWAR
NEET UG
komal bhagwani
CSIR-NET-LS
TRIYUMBIKA
GATE 2015
preeti singh
GATE
dhaval kedaria
CSIR-NET-LS
nikita sawant
GATE
VIJAY PADULE
NEET 2017
AKANKSHA SHEKDE
MHT-CET
rohini shelke
GATE
VAISHNAVI KULKARNI
SET-MAHARASHTRA
MANSOOR MANERI
CSIR NET LS
KALYANI SAKHARE
GATE BIOTECHNOLOGY
SAPNA MAHAJAN
BDS
RACHNA TARTE
SET-MAHARASHTRA
YUGANDHARA PATIL
NEET UG
BHAVANA
GATE 2015
SHUBHAM MISHRA
BVP -CET
PRATHAMESH SORTUR
BAMS
SWETA
Maharashtra SET